මඤ්ඤොක්කා ඳඩු අක්කරයකට – Manyokka

මඤ්ඤොක්කා ඳඩු අක්කරයකට – Manyokka
Rs10,000(Fixed)

Overview

Description

මඤ්ඤොක්කා ඳඩු අක්කරයකට – Manyokka

කිරි කවඩි මඤ්ඤොක්කා වගාවක් ආරම්භ කර ඔබත් ඉහල ආදායමක් ලබා ගන්න..

වලවල් 2000කට ඳඩු සපයනු ලැබේ..

ඔබට අවශ්‍යනම් අප විසින් පැල සිටුවා දෙනු ලැබේ

ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට පැමිණ සිටුවා දෙනු ලැබේ..

Translate »