මොයිනා මුහුන්

  • May 17, 2022 2:57 pm
  • Ratnapura City, Ratnapura
  • Sell, Rent Something or Service
fitted-caRbt5o5n-transformed
Rs400(Negotiable)

Description

බ්‍ර්‍යින්ශිප් වෙනුවට අඩු වියදමකින් මත්ස්‍ය පැටවුන් ඉක්මනින් සයිස් කර ගැනිම සදහා මොයිනා මුහුන් විකිනිමට ඇත ඕනිම තැනකට පැය 24ක් ඇතුලත ඩිලිවරි කර දිය හැක කැශ් ඔන් ඩිලිවරි නැත බැන්ක් ඩිපෝසිට් පමනි

Translate »