රත්නපුර ඉඩම විකිණීමට

  • June 26, 2022 7:58 pm
  • Pelmadulla, Ratnapura
  • Sell, Rent Something or Service
11.1-1
12.1
14.1
11.1-1
12.1
14.1
Rs1,150,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type : Residential
  • Size unit : Perches
  • Size in Perches : 10.5
  • Address : බලවින්න

Description

*රත්නපුර, ඇඹිලිපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර 500 පමණ දුරින් මෙම ඉඩම පිහිටා ඇත.

*නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු

*අනුමත සැලසුම

*පුලුල් මන්මාවත් සහිත නිස්කලංක වටපිටාව

*සියලුම පහසුකම් සහිත ඉඩමකි

Translate »