රත්මලාන අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට

රත්මලාන අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට
රත්මලාන අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට
රත්මලාන අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට
රත්මලාන අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට
රත්මලාන අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට
රත්මලාන අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට
රත්මලාන අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට
රත්මලාන අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට
රත්මලාන අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට
රත්මලාන අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට
Rs40,000(Fixed)

Overview

  • Bedroom: 2
  • Bathroom: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size in perches: 10
  • House size (sqft): 1500
  • Address : 36/8 A එස්. වීරසේන සිල්වා මාවත, රත්මලාන
  • Features: Private entrance, Upper floor

Description

රත්මලාන  අංග සම්පූර්ණ නිවසක්(උඩුමහල) කුලියට දීමට ඇත.

-රත්මලාන කල්දෙමුල්ල, වීරසේන සිල්වා මාවත-

ගාලු පාරට 900m ක් නුදුරින් , ‍රත්මලාන විශේෂිත ආර්ථික මද්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට, මහජන බැංකුව ඇතුලු සියලුම බැංකු, පොලීසිය, සතොස, Cargills, Keels, රෝහල් වෙද පහසුකම්, ෆාමසි ඇතුලු අනෙකුත් සියලුම පහසුකම් අතේ දුරින් ඇත.

✅සාලය
✅නිදන කාමර – 02
✅නාන කාමරය
✅මුලුතැන්ගෙය
✅කෑම කාමරය සහ
✅වාහන නැවත්වීමේ පහසුකම් ද සහිත වේ.

✅ලයිට්, ජලය සහ නිවසට පිවිසීම සදහා පඩිපෙල සහ බැල්කනිය වෙන වෙනම සහිතයි.

මාසික කුලිය – රුපියල් 40,000/-

අමතන්න :
075-3551635

Translate »