රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට

රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්ත මහනුවර ඉඩමක් විකිණීමට
Rs7,500,000(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Commercial, Other
  • Size unit: Acres
  • Size in Acres: 2

Description

මහනුවර බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ වික්ටෝරියා power station එකේ සිට මීටර් 500 (500m) ක් බදුල්ල දෙසට යන විට රන්දෙණිගල ජලාශය ඉස්මත්තේ සුන්දර,මනස්කාන්ත පරිසරයක පිහිටා ඇති ආයෝජනයට සුදුසු මෙම ඉඩම කෘෂි,සංචාරක ව්‍යාපාරය සදහා වඩා සුදුසු වේ.

* අධිකාරීගම නගරයට විනාඩි 20

*මහනුවර නගරයට කිලෝමීටර් 30

*තෙකලා විදුලිය,භූ ජලය (ඉඩමේ ළිද) සහ ඉඩම දෙපැත්තේ ඇළ මාර්ග

* බැංකු,පාසල් පද්ධති,සුපිරි වෙළද සැල් ඇතුලු යටිතල පහසුකම් වලින් සමන්විතයි.

Translate »