වටිනා කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට

වටිනා කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට
වටිනා කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට
වටිනා කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට
වටිනා කුරුඳු ඉඩමක් විකිණීමට
Rs5,300,000(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural
  • Size unit: Acres
  • Size in Acres: 2
  • Address : හම්බන්තොට

Description

0712237423/ 0772770870

Translate »