ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම

ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල කුලියට ලබා දීම
Rs40,000per month(Negotiable)

Overview

  • Property type: Restaurant

Description

මීගමුව – කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුනලා මාහොළව වෙල්‍ යාය ඉදිරිපිට පිහිටි ගොඩනැගිලි දෙකකින් යුක්ත මෙම ව්‍යාපාරික ස්ථානය කුලියට ලබා දීමට ඇත.

ඉඩම ප්‍රමාණය: පර්චස් 34
* වාහන ගාල් කිරීමේ පහසුකම්
* වට තාප්ප හා ගේට්ටු සහිතයි.
*අවන්හලක් හා සාද නිකේතනයක් ලෙස භාවිතා කර ඇත.
* වෙල් යායට මුහුනලා ඇති මනරම් දර්ශනීය පිහිටීම.
* විදුලිය හා නල පද්ධතිය සහිත ලිං ජලය
* ඉඩ පහසුකම් සහිත කුස්සිය
* ගබඩා කාමර දෙකක් සහ වැසිකිලි පහසුකම්
* පන්නල නගරයට කි.මී 03 යි.

විමසීම් සඳහා අමතන්න
0774543496
0776581412

Translate »