වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම

වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
වැල්ලම්පිටියෙන් කාමර 2 ක් සහිත නිවසක් බද්දට දීම
Rs10,000Per Month(Fixed)

Overview

  • Bedroom: 2
  • Bathroom: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size in perches: 7
  • House size (sqft): 500
  • Address : 16A,Megoda Kolonnawa ,Wellampitiya.
  • Features: Ground floor

Description

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න- 0765569014 (Amila)

Translate »