විද්‍යාව – Grade 6 – 13 Online

විද්‍යාව – Grade 6 – 13 Online
Rs3,000(Negotiable)

Overview

  • Tuition type: Private Lesson

Description

✅♻ SCIENCE -Grade 6 – 11 and Grade 12 & 13 |♻✅|

⦿ SCIENCE for O/L and A/L students – Local, Edexcel- Cambridge syllabuses

⦿ Classes are conducted by the government school teachers

⦿ Group & Individual classes – Physical and online (Zoom 🎧)|(Home visits can be arranged)

⦿ Sinhala medium & English medium

⦿ We are covering,

⊛ School textbooks

⊛ Past papers

⊛ Model papers

⦿ Class Lanka Academy – Nugegoda

⊛ Excellent results are guaranteed

⊛ Also providing a monthly progress report.

⊛ Individual attention.

⊛ Special preparation for examinations.

⊛ Monthly tests.

⦿ New student can register now!

⦿ Register via Whatsapp (Send us: Student name, Grade, Required subject, and Address)

⦿ Call us for more details – Direct calls and WhatsApp calls 📞

⦿ Class Lanka Academy – Nugegoda –

⦿ For students who are unable to log into or attend classes due to power outages, recordings of the online classes are provided.

⦿ Admission free in this month

⦿ Class fee – Rs.3000

✅♻ විද්‍යාව – 6 – 11 ශ්‍රේණි සහ 12,13 ශ්‍රේණි සඳහා |♻✅|

⦿ විද්‍යාව (O/L සහ A/L සිසුන් සඳහා ) – Local, Edexcel- Cambridge syllabuses

⦿ සියලුම පන්ති රජයේ ප්‍රධාන පාසල් ගුරුවරු විසින් උගන්වනු ලබයි.

⦿ කණ්ඩායම් පන්ති සහ Individual පන්ති – Physical සහ online (Zoom 🎧)|අවශ්‍ය නම් නිවසට පැමිණ

⦿ සිංහල මාධ්‍ය සහ English medium

⊛ පාසල් පෙළ පොත්

⊛ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

⊛ ආදර්ශ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අප විසින් ආවරණය කරනු ලැබේ.

⦿ Class Lanka Academy – නුගේගොඩ

⊛ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල..

⊛ මාසික ප්‍රගති වාර්තා සමගින්

⊛ සිසුන් කෙරෙහි පුද්ගලික අවධානය යොමු කෙරේ.

⊛ විභාග සඳහා විශේෂ පුහුණුව

⊛ මාසික පරීක්ෂණ

⦿ නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම දැන් ඇරඹුනා

⦿ නවක සිසුන් හට ඔවුනගේ නම, පන්තිය, අවශ්‍ය විෂය සහ ලිපිනය Whatapp

Translate »