විසිතුරු ඇන්තූරියම්

  • April 8, 2022 1:25 pm
  • Elpitiya, Galle
  • Sell, Rent Something or Service
විසිතුරු ඇන්තූරියම්
විසිතුරු ඇන්තූරියම්
විසිතුරු ඇන්තූරියම්
විසිතුරු ඇන්තූරියම්
විසිතුරු ඇන්තූරියම්
විසිතුරු ඇන්තූරියම්
Rs500 Rs10,000
(Negotiable)

Description

විසිතුරු ඇන්තූරියම් පැල විකිනීමට ඇත. පැලයක් රුපියල් 500 සිට ඔබට ලබා ගත හැක. නිවසට පැමිණ තෝරා ගැනීමේ හැකියාවද ඔබට ඇත.

Translate »