සම්බා හා කුරුලුතුඩ වී

සම්බා හා කුරුලුතුඩ වී
සම්බා හා කුරුලුතුඩ වී
සම්බා හා කුරුලුතුඩ වී
සම්බා හා කුරුලුතුඩ වී
Rs350(Negotiable)

Overview

  • Type: Rice & Pulses

Description

සම්බා හා කුරුලුතුඩ යන දේශිය වී වර්ග 2000kg පමණ විකිණීමට ඇත. සම්බා 1kg= Rs 170.00

කුරුලුතුඩ 1kg =Rs 350.00

Translate »