හොරණ හල්තොට ගෝනමඩිත්ත ඉඩමක් විකිණීමට

හොරණ හල්තොට ගෝනමඩිත්ත ඉඩමක් විකිණීමට
Rs180,000Per Perch(Fixed)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 12.5
  • Address : හොරණ හල්තොට ගෝනමඩිත්ත වත්ත

Description

Prime land වෙතින් මිලදී ගන්නා ලද ඉඩමකි cal-0774354349

Translate »