අම්පාර මහා පරිමාණ ගොඩනැගිල්ලක්

අම්පාර මහා පරිමාණ ගොඩනැගිල්ලක්
අම්පාර මහා පරිමාණ ගොඩනැගිල්ලක්
අම්පාර මහා පරිමාණ ගොඩනැගිල්ලක්
අම්පාර මහා පරිමාණ ගොඩනැගිල්ලක්
අම්පාර මහා පරිමාණ ගොඩනැගිල්ලක්
අම්පාර මහා පරිමාණ ගොඩනැගිල්ලක්
Rs16,000,000(Negotiable)

Overview

  • Property type: Building
  • Size (sqft): 5000
  • Address : Kalmune Road Ampara city limits

Description

සියලු පහසුකම් සහිත

Translate »