අම්පාර මහා පරිමාණ ගොඩනැගිල්ලක්

  • May 8, 2022 11:14 am
  • Ampara City, Ampara
  • Property-Car-Electronic & other
fitted-4NfoiLQmE-transformed
fitted-n40T7tvhW-transformed
fitted-pjCKCdBX7-transformed
Rs16,000,000(Negotiable)

Overview

  • Property type : Building
  • Size (sqft) : 5000
  • Address : Kalmune Road Ampara city limits

Description

සියලු පහසුකම් සහිත

Translate »