සංචාරක ආකර්ෂණයකින් යුතු අගනා ඉඩමක්

සංචාරක ආකර්ෂණයකින් යුතු අගනා ඉඩමක්
සංචාරක ආකර්ෂණයකින් යුතු අගනා ඉඩමක්
සංචාරක ආකර්ෂණයකින් යුතු අගනා ඉඩමක්
සංචාරක ආකර්ෂණයකින් යුතු අගනා ඉඩමක්
සංචාරක ආකර්ෂණයකින් යුතු අගනා ඉඩමක්
සංචාරක ආකර්ෂණයකින් යුතු අගනා ඉඩමක්
Rs2,500,000Total (Fixed)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Commercial, Residential, Other
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 80
  • Address : Kurulanpokuna, Panama South, Panama

Description

Translate »