කාන්තාවන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් – මහරගම

කාන්තාවන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් – මහරගම
කාන්තාවන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් – මහරගම
කාන්තාවන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් – මහරගම
කාන්තාවන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් – මහරගම
කාන්තාවන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් – මහරගම
කාන්තාවන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් – මහරගම
Rs6,750(Negotiable)

Overview

  • Beds: 2
  • Bathroom: 1
  • Property type: Portion

Description

මහරගම හයිලෙවල් පාරට ඉතාම නුදුරින් කීල් ස් සුපර් යාබදව කාන්තාවන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත ආරක්ෂිතයි අත්තිකාරම් මුදලක් ගනු ලැබේ.

Translate »