විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්හට නවාතැන් පහසුකම් හෝමාගම

  • June 24, 2022 12:04 pm
  • Kottawa, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්හට නවාතැන් පහසුකම් හෝමාගම
විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්හට නවාතැන් පහසුකම් හෝමාගම
විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්හට නවාතැන් පහසුකම් හෝමාගම
විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්හට නවාතැන් පහසුකම් හෝමාගම
විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්හට නවාතැන් පහසුකම් හෝමාගම
විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්හට නවාතැන් පහසුකම් හෝමාගම
විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්හට නවාතැන් පහසුකම් හෝමාගම
විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්හට නවාතැන් පහසුකම් හෝමාගම
Rs8,000Per Month(Fixed)

Overview

  • Beds: 2
  • Bathroom: 1
  • Property type: Portion
  • Features : Upper floor
  • Address : 117/1/3, Kanaththa Road, Pitipana north, Homagama

Description

*හෝමාගම NSBM හරිත සරසවිය/ ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්හට නවාතැන් පහසුකම්.

*සුව පහසු කාමර, Bathroom සහිතයි.

*Hostel for campus students in Homagama. 2 Km to NSBM Green university.

*Luxary rooms with bathroom.

Translate »