කුරුදු පැල විකිණීමට

  • August 5, 2022 2:52 pm
  • Elpitiya, Galle
  • Sell, Rent Something or Service
කුරුදු පැල විකිණීමට
කුරුදු පැල විකිණීමට
කුරුදු පැල විකිණීමට
කුරුදු පැල විකිණීමට
කුරුදු පැල විකිණීමට
කුරුදු පැල විකිණීමට
Rs100 Rs120
(Negotiable)

Description

වාර පැල

උස= අඩි2.5-3

පැකට්  1 ක පැල  12-15 ඇත .

පැල 3500ක් පමණ  ඇත .

Features:

  • උස=අඩි2.5-3
Translate »