දෙනිපිටිය ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට

  • September 14, 2022 3:31 pm
  • Weligama, Matara
  • Sell, Rent Something or Service
දෙනිපිටිය ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට
දෙනිපිටිය ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට
දෙනිපිටිය ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට
දෙනිපිටිය ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට
දෙනිපිටිය ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට
දෙනිපිටිය ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට
Rs500,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 15
  • Address : Medakoratuwa,kapuwattha road,denipitiya

Description

දෙනිපිටිය මංසන්ධියට මීටර් 100 නුදුරින් කපුවත්ත පාරට ආසන්නව ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට ඇත.

පර්චසය – රු. 500000/=

(බ්රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි . )

Denipitiya land for sale

Translate »