දෙනිපිටිය ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට ඇත

  • September 14, 2022 3:31 pm
  • Weligama, Matara
  • Sell, Rent Something or Service
20220914_1513571
20220914_1513271
20220914_1144171
20220914_1513571
20220914_1513271
20220914_1144171
Rs500,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type : Residential
  • Size unit : Perches
  • Size in Perches : 15
  • Address : Medakoratuwa,kapuwattha road,denipitiya

Description

දෙනිපිටිය මංසන්ධියට මීටර් 100 නුදුරින් කපුවත්ත පාරට ආසන්නව ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට ඇත.

පර්චසය – රු. 500000/=

(බ්රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි . )

Denipitiya land for sale

Translate »