දොම්පේ ඉඩමක් විකිණීමට

  • July 3, 2022 3:05 pm
  • Delgoda, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
දොම්පේ ඉඩමක් විකිණීමට
Rs160,000Per Perch(Fixed)

Overview

  • Land Type: Other
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 12.5
  • Address : 148/e weliketiyawatta,welgama

Description

හංවැල්ල කඩුවෙල බස් මාර්ගයට මීටර් 100යි.

හංවැල්ල නගරයට කිලෝමීටර් 3යි.දොම්පෙ නගරයට  කිලෝමීටර් 4යි.

පර්චස් 12.5 තැනිතලා ඉඩම පිරිසිදු ඔප්පු සහිතයි.

ජල විදුලි පහසුකම් සහිතයි.

පර්චසයක මිල රු.160,000 යි

Translate »