ගාල්ල ඉඩමක් විකිණීමට | වලහන්දූව යග්ගහ

ගාල්ල ඉඩමක් විකිණීමට | වලහන්දූව යග්ගහ
ගාල්ල ඉඩමක් විකිණීමට | වලහන්දූව යග්ගහ
ගාල්ල ඉඩමක් විකිණීමට | වලහන්දූව යග්ගහ
ගාල්ල ඉඩමක් විකිණීමට | වලහන්දූව යග්ගහ
ගාල්ල ඉඩමක් විකිණීමට | වලහන්දූව යග්ගහ
ගාල්ල ඉඩමක් විකිණීමට | වලහන්දූව යග්ගහ
ගාල්ල ඉඩමක් විකිණීමට | වලහන්දූව යග්ගහ
ගාල්ල ඉඩමක් විකිණීමට | වලහන්දූව යග්ගහ
ගාල්ල ඉඩමක් විකිණීමට | වලහන්දූව යග්ගහ
ගාල්ල ඉඩමක් විකිණීමට | වලහන්දූව යග්ගහ
Rs450,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 19.5
  • Address : යග්ගහ, වලහන්දූව, ගාල්ල

Description

විදුලිය, නළ ජල පහසුකම් සහිත පදිංචියට ඉතා සුදුසු තැනිතලා ඉඩමකි (පචස් 19.5 කැබලි 2කි)

පින්නදූව අදිවේගි පිවිසුමට හා ගා/ජනධිපති බාලිකා විද්‍යාලයට 1.5km

අලුතින් ඉදිවන සම සෞඛ්‍ය විද්‍යාපීඨයට ආසන්නයේ

අඩි 10 ප්‍රවේශ මාර්ගයට මුහුණලා ඇත (වගා කර ඇති ඉඩමකි)

Translate »