අඩක් නිමකළ මහනුවර නිවස හා ඉඩම විකිණීමට

අඩක් නිමකළ මහනුවර නිවස හා ඉඩම විකිණීමට
අඩක් නිමකළ මහනුවර නිවස හා ඉඩම විකිණීමට
අඩක් නිමකළ මහනුවර නිවස හා ඉඩම විකිණීමට
අඩක් නිමකළ මහනුවර නිවස හා ඉඩම විකිණීමට
අඩක් නිමකළ මහනුවර නිවස හා ඉඩම විකිණීමට
අඩක් නිමකළ මහනුවර නිවස හා ඉඩම විකිණීමට
අඩක් නිමකළ මහනුවර නිවස හා ඉඩම විකිණීමට
අඩක් නිමකළ මහනුවර නිවස හා ඉඩම විකිණීමට
අඩක් නිමකළ මහනුවර නිවස හා ඉඩම විකිණීමට
අඩක් නිමකළ මහනුවර නිවස හා ඉඩම විකිණීමට
Rs300,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 150
  • Address : 40/A, Bopitiya Road, Deltota

Description

මහනුවර දෙල්තොට නගරයේ සිට 500m දුරින් පාරවල් හතරකට මැදිව ඉදිරිපස කාපට් පාරට මුහුණලා අඩක් නිමකළ නිවස සහිත අක්කරයක පමණ ඉඩම විකිණීමට ඇත.
තේ, කෝපි, කරාබු, එනසාල් ආදී ඵල දරණ මිශ්‍ර භෝග සහිතයි.
නිවසේ අනෙක් කොටසේ ඉදිකිරීම් සැලැස්මද ඇත.
නළ ජලය, විදුලිය හා දුරකතන පහසුකම් සහිතයි.
ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය යි.
ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට අදහස් කරමි.

Translate »