හසලක අංගසම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට

  • October 25, 2023 8:47 am
  • Menikhinna, Kandy
  • Sell, Rent Something or Service
හසලක අංගසම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට
හසලක අංගසම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට
හසලක අංගසම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට
හසලක අංගසම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට
හසලක අංගසම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට
හසලක අංගසම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට
හසලක අංගසම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට
හසලක අංගසම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට
හසලක අංගසම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට
හසලක අංගසම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට
හසලක අංගසම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට
හසලක අංගසම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට
Rs8,500,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 40
  • Address : අංක 875/2,දබගහවෙල,බරවර්ධන ඔය,හසලක

Description

නිදන කාමර 3

නාන කාමර 1

කෑම කාමර 1

ගබඩා කාමර1

ජල සහ විදුලි පහසුකම් සහිත

තාප්පයකින් සහ ගේට්ටුවකින වට වී තිබේ

ආදායම් ඉපැයීමට හැකි ගම්මිරිස් වැල් බොහෝමයක් සහිත ඉඩමකි

Features:

  • ජල සහ විදුලි පහසුකම් සහිත වේ
Translate »