හික්කඩුව කුරුදු ඉඩම විකිණීමට

  • June 22, 2022 10:03 am
  • Ambalangoda, Galle
  • Sell, Rent Something or Service
හික්කඩුව කුරුදු ඉඩම විකිණීමට
හික්කඩුව කුරුදු ඉඩම විකිණීමට
හික්කඩුව කුරුදු ඉඩම විකිණීමට
හික්කඩුව කුරුදු ඉඩම විකිණීමට
Rs52,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 38.5
  • Address : හික්කඩුව මලවැන්න

Description

මුදල් හදිස්සියකට ඉක්මනින් විකුනනු ලැබේ

Translate »