ශක්තිමාන් රොටරිය ස්ලෑෂරය සමඟ කොකු නගුල

  • June 29, 2022 12:06 pm
  • Nikaweratiya, Kurunegala
  • Sell, Rent Something or Service
8-1-5-1
9-1-4
10-1-4
11-1-3
8-1-5
8-1-5-1
9-1-4
10-1-4
11-1-3
8-1-5
Rs690,000(Negotiable)

Description

තල 48 රොටරිය, ස්ලෑෂරය සහ කොකු නගුල විකිණීමට ඇත.අඩු ධාවනය

ඉක්මනින් විකිණීමට

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න

Translate »