මොනරාගල ඉඩමක් සමග නිවස විකිණීමට

මොනරාගල ඉඩමක් සමග නිවස විකිණීමට
මොනරාගල ඉඩමක් සමග නිවස විකිණීමට
මොනරාගල ඉඩමක් සමග නිවස විකිණීමට
මොනරාගල ඉඩමක් සමග නිවස විකිණීමට
මොනරාගල ඉඩමක් සමග නිවස විකිණීමට
මොනරාගල ඉඩමක් සමග නිවස විකිණීමට
මොනරාගල ඉඩමක් සමග නිවස විකිණීමට
මොනරාගල ඉඩමක් සමග නිවස විකිණීමට
Rs25,000,000(Fixed)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 80

Description

*පර්චස් 80 ක ඉඩමක් සමඟ නිවසක්
*පොල් ,ගම්මිරිස් ,වැනිලා
* මදුරැකැටිය දෙවනි පියවර මදුරැකැටිය
*දුරකථන අංකය – 076 994 3287
-0710176225

Translate »