වැහි පීලි වඩිම්බු

වැහි පීලි වඩිම්බු
Rs3,000(Negotiable)

Overview

  • Tuition type: Class

Description

📧📝| ICT |📝📧|

⦿ All the classes are conducted by the government school teachers.

⦿ Grade 6 – 11 and Grade 12 & 13

⦿ https://www.facebook.com/classlanka/

⦿ Group classes – Physical classes and online classes (Zoom) are available

⦿ Individual classes – Home visit & Zoom online

⦿ We are covering,

⊛ School textbooks

⊛ Past papers

⊛ Model papers

⦿ Local syllabus, Edexcel- Cambridge syllabuses

⦿ Class Lanka Academy – Nugegoda

⦿ https://www.facebook.com/classlanka/

⊛ Excellent results are guaranteed

⊛ Also providing a monthly progress report.

⊛ Individual attention.

⊛ Special preparation for examinations.

⊛ Monthly tests.

⦿ Both Sinhala medium & English medium

⦿ New student registration has just begun.

⦿ New students can register via Whatsapp by sending their name, grade, required subject, and address.

⦿ Call us for more details – Direct calls and WhatsApp calls 📞

⦿ https://www.facebook.com/classlanka/

⦿ For students who are unable to log into or attend classes due to power outages, recordings of the online classes are provided.

⦿ Admission free in this month, Class fee – Rs.3000

⦿ https://www.facebook.com/classlanka/

📧📝 ICT – තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය – |📝📧|

⦿ සියලුම පන්ති රජයේ ප්‍රධාන පාසල් ගුරුවරු විසින් උගන්වනු ලබයි.

⦿ 6 – 11 ශ්‍රේණි සහ 12,13 ශ්‍රේණි සඳහා

⦿ https://www.facebook.com/classlanka/

⦿ කණ්ඩායම් පන්ති – Physical සහ online (Zoom) වශයෙන් ඇත.

⦿ Individual පන්ති – නිවසට පැමිණ සහ Zoom ඔස්සේ online පන්ති පැවැත්වේ.

⊛ පාසල් පෙළ පොත්

⊛ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

⊛ ආදර්ශ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අප විසින් ආවරණය කරනු ලැබේ.

⦿ Local syllabus, Edexcel- Cambridge syllabuses

⦿ Class Lanka Academy – නුගේගොඩ

Translate »