කොත්තු ලිප විකිණීමට

කොත්තු ලිප විකිණීමට
කොත්තු ලිප විකිණීමට
කොත්තු ලිප විකිණීමට
කොත්තු ලිප විකිණීමට
Rs10,000(Negotiable)

Overview

  • Condition: Used

Description

කොත්තු ලිප , තැටිය ,අත් යුගල (10000)

සුදු යකඩ මේසය (10000)

කොත්තු බාර් එක (10000)

Features:

  • සතියක් පමනක් පාවිච්චි කල බඩු
Translate »