කුරුඳු පැළ

  • April 11, 2022 7:42 pm
  • Ambalantota, Hambantota
  • Property-Car-Electronic & other
fitted-36
Rs40(Negotiable)

Description

සරුවට වැඩුනු කුරුදු පැල පැකටි එකක කුරුදු පැල 10 පමන තිබේ පැකටි 1500ක් පමන තිබේ පැල වලට අවුරැද්දක් පමනවේ

ස්තානය=සුරියවැව

පැල ලබාගැනිමට පහත දුරකතන අංකයට අමතන්න

Translate »