කුරුඳු පැළ

කුරුඳු පැළ
Rs40(Negotiable)

Overview

Description

සරුවට වැඩුනු කුරුදු පැල පැකටි එකක කුරුදු පැල 10 පමන තිබේ පැකටි 1500ක් පමන තිබේ පැල වලට අවුරැද්දක් පමනවේ

ස්තානය=සුරියවැව

පැල ලබාගැනිමට පහත දුරකතන අංකයට අමතන්න

Translate »