සින්නක්කර ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමට

  • January 3, 2023 12:22 pm
  • Anamaduwa, Puttalam
  • Sell, Rent Something or Service
20221217_094143
Rs2,100,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type : Residential, Other
  • Size unit : Perches
  • Size in Perches : 17
  • Address : නවගත්තේගම පාර ආනමඩුව

Description

පිරිසිදු ඔප්පු සහිත සින්නක්කර ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමට ආනමඩුව නගරය ආසන්නව ආනමඩුව නනවගත්තේගම පරේ

Features:

  • Current water
Translate »