සින්නක්කර ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමට

සින්නක්කර ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමට
Rs2,100,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential, Other
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 17
  • Address : නවගත්තේගම පාර ආනමඩුව

Description

පිරිසිදු ඔප්පු සහිත සින්නක්කර ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමට ආනමඩුව නගරය ආසන්නව ආනමඩුව නනවගත්තේගම පරේ

Translate »