නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට අනුරාධපුර

නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට අනුරාධපුර
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට අනුරාධපුර
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට අනුරාධපුර
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට අනුරාධපුර
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට අනුරාධපුර
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට අනුරාධපුර
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට අනුරාධපුර
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට අනුරාධපුර
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට අනුරාධපුර
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට අනුරාධපුර
Rs190,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 50.0

Description

ජලය විදුලිය නිවසක් සමග අගනා ඉඩමක්

අනුරාධපුර නගරයට කිලෝමීටර් තුනයි

බලපත්‍ර සහිත

කාමර දෙකයි

විසිත්ත කාමරය

කෑම කාමරය

මුළුතැන්ගේ

මිල ගණන් සාකච්චා කළ හැක

ඉක්මනින් විකිණීමට

Translate »