නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට අනුරාධපුර

  • November 29, 2022 4:23 pm
  • Anuradhapura City, Anuradhapura
  • Sell, Rent Something or Service
WhatsApp-Image-2022-11-29-at-14.58.57
WhatsApp-Image-2022-11-29-at-14.58.56-1
WhatsApp-Image-2022-11-29-at-14.58.56
WhatsApp-Image-2022-11-29-at-14.58.55-1
WhatsApp-Image-2022-11-29-at-14.58.55
WhatsApp-Image-2022-11-29-at-14.58.57
WhatsApp-Image-2022-11-29-at-14.58.56-1
WhatsApp-Image-2022-11-29-at-14.58.56
WhatsApp-Image-2022-11-29-at-14.58.55-1
WhatsApp-Image-2022-11-29-at-14.58.55
Rs190,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type : Residential
  • Size unit : Perches
  • Size in Perches : 50.0

Description

ජලය විදුලිය නිවසක් සමග අගනා ඉඩමක්

අනුරාධපුර නගරයට කිලෝමීටර් තුනයි

බලපත්‍ර සහිත

කාමර දෙකයි

විසිත්ත කාමරය

කෑම කාමරය

මුළුතැන්ගේ

මිල ගණන් සාකච්චා කළ හැක

ඉක්මනින් විකිණීමට

Translate »