සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්

  • January 3, 2023 9:50 am
  • Dambulla, Matale
  • Sell, Rent Something or Service
සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්
සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්
සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්
සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්
සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්
සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්
සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්
සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්
සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්
සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්
Rs375,000Per Perch(Fixed)

Overview

  • Land Type: Commercial
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 20
  • Address : 655/C,Tikiri mawatha, aluth waththa,Dambulla

Description

සින්නක්කර ඔප්පු

පර්චස් විස්සක ඉඩමක් දඹුල්ල ටවුමෙන්.නව Cargills foodcity අසල.

ජල ,විදුලිය, බැංකු ණය කාපට් පාර .Hospital එකට මීටර් 450ක් Cargills food city 200m , clock tower 500m

පර්චස් එකක් Rs.375000

Translate »