මාතර දියගහ ප්‍රදානපාර මුහුනලා ඉඩමක් විකිණීමට

මාතර දියගහ ප්‍රදානපාර මුහුනලා ඉඩමක් විකිණීමට
මාතර දියගහ ප්‍රදානපාර මුහුනලා ඉඩමක් විකිණීමට
මාතර දියගහ ප්‍රදානපාර මුහුනලා ඉඩමක් විකිණීමට
මාතර දියගහ ප්‍රදානපාර මුහුනලා ඉඩමක් විකිණීමට
මාතර දියගහ ප්‍රදානපාර මුහුනලා ඉඩමක් විකිණීමට
මාතර දියගහ ප්‍රදානපාර මුහුනලා ඉඩමක් විකිණීමට
මාතර දියගහ ප්‍රදානපාර මුහුනලා ඉඩමක් විකිණීමට
මාතර දියගහ ප්‍රදානපාර මුහුනලා ඉඩමක් විකිණීමට
මාතර දියගහ ප්‍රදානපාර මුහුනලා ඉඩමක් විකිණීමට
මාතර දියගහ ප්‍රදානපාර මුහුනලා ඉඩමක් විකිණීමට
Rs2,000,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Commercial
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 37
  • Address : මාතර දියගහ ප්‍රදාන පාරට මුහුනලා ආදාදොල හන්දියෙ පිහිට

Description

මාතර දියගහ ප්‍රදාන පාරට මුහුනලා ආදාදොල හන්දියෙ පිහිටි .පර්.10 ගොඩ ඉඩම සහ පර්.27 කුබුර විකිනීමට තිබෙ,

(පිරිසිදු ඔප්පූ)

Contact – 071 0793482/ 076 2503482

Translate »