හිගුරුකඩුව කොස්ගොල්ල ඉඩමක් විකිණීමට Land for sale Higurukaduwa

  • July 2, 2022 10:38 am
  • Diyatalawa, Badulla
  • Sell, Rent Something or Service
Screenshot_20220702-102857_Gallery-1
Rs3,500,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type : Agricultural, Commercial, Residential
  • Size unit : Perches
  • Size in Perches : 14.5
  • Address : කහගොල්ල

Description

දියතලාව ජාතික ජාතික පාසල සිට මීටර් මීටර් 400ඉඩමේ වතුර කොන්ක්‍රීට් පාර නල ජලය විදුලිය මද බෑවුම කොස් ගස් කොස් ගස් දෙකක් සහිත ලොකු ලොකු නිවසක් ඉදි කිරීම සුදුසුය.

Translate »