හදිස්සි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වාද්දුව ඉඩම විකිණීම

හදිස්සි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වාද්දුව ඉඩම විකිණීම
හදිස්සි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වාද්දුව ඉඩම විකිණීම
හදිස්සි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වාද්දුව ඉඩම විකිණීම
හදිස්සි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වාද්දුව ඉඩම විකිණීම
හදිස්සි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වාද්දුව ඉඩම විකිණීම
හදිස්සි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වාද්දුව ඉඩම විකිණීම
හදිස්සි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වාද්දුව ඉඩම විකිණීම
හදිස්සි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වාද්දුව ඉඩම විකිණීම
හදිස්සි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වාද්දුව ඉඩම විකිණීම
හදිස්සි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වාද්දුව ඉඩම විකිණීම
හදිස්සි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වාද්දුව ඉඩම විකිණීම
හදිස්සි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට වාද්දුව ඉඩම විකිණීම
Rs550,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Commercial, Residential, Other
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 13.3
  • Address : 168/A Temple Road pohaddaramulla wadduwa

Description

13.3 perches deed land for sale in temple Road Pohaddaramulla wadduwa. URGENT SALE. 1 perch 5.5 Lks only. More details please contact.0770768677වාද්දුව, පොහද්දරමුල්ල,පන්සල පාරේ පිහිටි පර්චස් 13.3 ඉඩම හදිස්සි මුදල් අවශ්යතාවයකට විකිණීමට ඇත ගලු පාරට 500 m දුරකින් පිහිටා ඇත. .

Translate »