බලවත්ගම ඉඩමක් විකිනිමට – Land for Sale Mawanalla

බලවත්ගම ඉඩමක් විකිනිමට – Land for Sale Mawanalla
Rs155,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Commercial, Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 11.5

Description

නඩු තින්දුවකින් බෙදා වෙන්කරන ලද නිරවුල් ඔප්පු සහිත ඉඩම විකිනිමට ඇත.

මායිම් කනු ගසා ඉඩම වෙන්කර ඇත

කුඩා මොටර් රථයක් හො කුඩා ලොරියක් ගමන් කිරිමට හැකි මාර්ගය

තැනිතලා ඉඩමකි

අඔදෙනිය මාර්මිගයට මිටර් 20-30

මාවනැල්ල හෙම්මාතගම මාර්ගයට මිටර් 70

ජල විදුලි පහසුකම් ලබා ගත හැක.

ඉක්මනින් විකිනිමට

1.6M

දුරකථන

Translate »