නාරම්මල නගරයට ආසන්නඅගනා ඉඩමක්

නාරම්මල නගරයට ආසන්නඅගනා ඉඩමක්
නාරම්මල නගරයට ආසන්නඅගනා ඉඩමක්
නාරම්මල නගරයට ආසන්නඅගනා ඉඩමක්
නාරම්මල නගරයට ආසන්නඅගනා ඉඩමක්
නාරම්මල නගරයට ආසන්නඅගනා ඉඩමක්
නාරම්මල නගරයට ආසන්නඅගනා ඉඩමක්
නාරම්මල නගරයට ආසන්නඅගනා ඉඩමක්
නාරම්මල නගරයට ආසන්නඅගනා ඉඩමක්
Rs180,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 46

Description

නාරම්මල නගරයට 1.5kmක් පමණ දුරින්

කුරුණෑගල ,කොළඹ 05 මාර්ගයට 1km දුරින් ද

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ නාකලගමුව පිවිසුමට ඉතාම ආසන්නයේ පිහිටා ඇත.

Translate »