කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ

කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ
කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ
කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ
කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ
කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ
කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ
කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ
කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ
කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ
කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ
කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ
කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ
Rs120(Fixed)

Overview

  • Land Type: Other
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 120
  • Address : Kalugohuthanna kithulgala

Description

 

>කිතුල්ගල නගරය 4km දුරින් ඉඩම පිහිටා නිබේ..
>කැලණි ගඟ අසල..

>පර්චස් 120
>ලක්ශ 120 වේ..

>Teli..0741433908

Translate »