කිතුල්ගල කැලණි ගඟ අසලින් අගනා ඉඩමක් විකිණිමට තිබේ

  • January 7, 2023 11:41 am
  • Kitulgala, Kegalle
  • Sell, Rent Something or Service
IMG-20221021-WA0046
IMG-20221021-WA0049
IMG-20221021-WA0047
IMG-20221021-WA0023
IMG-20221021-WA0024
IMG-20221021-WA0012
IMG-20221021-WA0046
IMG-20221021-WA0049
IMG-20221021-WA0047
IMG-20221021-WA0023
IMG-20221021-WA0024
IMG-20221021-WA0012
Rs120Million (Fixed)

Overview

  • Land Type : Other
  • Size unit : Perches
  • Size in Perches : 120
  • Address : Kalugohuthanna kithulgala

Description

 

>කිතුල්ගල නගරය 4km දුරින් ඉඩම පිහිටා නිබේ..
>කැලණි ගඟ අසල..

>පර්චස් 120
>ලක්ශ 120 වේ..

>Teli..0741433908

Translate »