සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට

සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට
සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට
සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට
සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට
සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට
සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට
සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට
සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට
සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට
සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට
සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට
සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට
Rs6,500,000(Fixed)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Residential
  • Size unit: Acres
  • Size in Acres: 2

Description

පරණ කිරිවෙහෙර පාර

Translate »