සෙල්ලකතරගම කිරිවෙහෙර පාර ඉඩමක් විකිණීමට

  • February 22, 2023 4:40 pm
  • Kataragama, Monaragala
  • Sell, Rent Something or Service
WhatsApp-Image-2023-02-22-at-12.59.26
WhatsApp-Image-2023-02-22-at-12.59.24-1
WhatsApp-Image-2023-02-22-at-12.59.28
WhatsApp-Image-2023-02-22-at-12.59.26-1
WhatsApp-Image-2023-02-22-at-12.59.25
WhatsApp-Image-2023-02-22-at-12.59.28-1
WhatsApp-Image-2023-02-22-at-12.59.26
WhatsApp-Image-2023-02-22-at-12.59.24-1
WhatsApp-Image-2023-02-22-at-12.59.28
WhatsApp-Image-2023-02-22-at-12.59.26-1
WhatsApp-Image-2023-02-22-at-12.59.25
WhatsApp-Image-2023-02-22-at-12.59.28-1
Rs6,500,000(Fixed)

Overview

  • Land Type : Agricultural, Residential
  • Size unit : Acres
  • Size in Acres : 2

Description

පරණ කිරිවෙහෙර පාර

Translate »