නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම

  • September 12, 2022 8:35 pm
  • Kinniya, Trincomalee
  • Property-Car-Electronic & other
59BF6DFD-526C-49D5-9005-6ADDE5CBA992
BD81A512-D364-4A51-B077-29C86AC3F6D2
10CFCB2D-8814-4358-BE5A-B182543709B1
A35335C4-59CB-48AB-A950-009572DC3EAA
956353E7-B282-44FA-B4F6-C45684163677
On Call

Overview

  • Land Type : Agricultural, Residential
  • Size unit : Acres
  • Size in Acres : 1

Description

කන්තලේ ප්‍රෙදේශයෙන් නිවසක්  සහ පොල් ගස් 40 ක් සමග ඉඩමක් විකිනිමට ඇත. ලක්ෂ40 කි. අක්කර1කි. විස්තර සදහා අමතන්න. (71) 355 0338

Download Android App

Just a click away on the App Store

Translate »