නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම

  • September 12, 2022 8:35 pm
  • Kinniya, Trincomalee
  • Sell, Rent Something or Service
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
On Call

Overview

  • Land Type : Agricultural, Residential
  • Size unit : Acres
  • Size in Acres : 1

Description

කන්තලේ ප්‍රෙදේශයෙන් නිවසක්  සහ පොල් ගස් 40 ක් සමග ඉඩමක් විකිනිමට ඇත. ලක්ෂ40 කි. අක්කර1කි. විස්තර සදහා අමතන්න. (71) 355 0338

Translate »