නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම

නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
නිවසක් සහිත අක්කර 1 ක ඉඩමක් විකිණිම
On Call

Overview

  • Land Type: Agricultural, Residential
  • Size unit: Acres
  • Size in Acres: 1

Description

කන්තලේ ප්‍රෙදේශයෙන් නිවසක්  සහ පොල් ගස් 40 ක් සමග ඉඩමක් විකිනිමට ඇත. ලක්ෂ40 කි. අක්කර1කි. විස්තර සදහා අමතන්න. (71) 355 0338

Translate »