කාන්තා ඔබට දිග සාය

කාන්තා ඔබට දිග සාය
කාන්තා ඔබට දිග සාය
කාන්තා ඔබට දිග සාය
කාන්තා ඔබට දිග සාය
කාන්තා ඔබට දිග සාය
කාන්තා ඔබට දිග සාය
කාන්තා ඔබට දිග සාය
කාන්තා ඔබට දිග සාය
Rs825(Negotiable)

Overview

  • Condition: New
  • Gender : Women

Description

💙💙කාන්තා ඔබට අලුත් අවුරුද්ද සදහා දිග සාය
💙🧡අඩුම මිල 825/=
💙💛උස 34′
💙💚ඉන 28-42
💙🧡Rayon fabric
ලැබුනු පසු මුදල් ගෙවිය හැකිය
0776413412

Translate »