කාන්තා ඔබට දිග සාය

  • April 11, 2022 9:53 pm
  • Kandy City, Kandy
  • Property-Car-Electronic & other
277557471_1052219322359536_217162659759718284_n-650×520-1
277579597_1052219285692873_7249429882231686135_n-650×520-1
277582956_1052219352359533_432702449859130607_n-650×520-1
277787286_1052219232359545_864063493292380705_n-650×520-1
Rs825(Negotiable)

Overview

  • Condition : New
  • Gender (optional) : Women

Description

💙💙කාන්තා ඔබට අලුත් අවුරුද්ද සදහා දිග සාය
💙🧡අඩුම මිල 825/=
💙💛උස 34′
💙💚ඉන 28-42
💙🧡Rayon fabric
ලැබුනු පසු මුදල් ගෙවිය හැකිය
0776413412

Translate »