මාලඹේ යුවලක් සදහා බිම්මහලක් කුලියට

  • April 7, 2023 10:35 am
  • Malabe, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
මාලඹේ යුවලක් සදහා බිම්මහලක් කුලියට
මාලඹේ යුවලක් සදහා බිම්මහලක් කුලියට
මාලඹේ යුවලක් සදහා බිම්මහලක් කුලියට
මාලඹේ යුවලක් සදහා බිම්මහලක් කුලියට
මාලඹේ යුවලක් සදහා බිම්මහලක් කුලියට
මාලඹේ යුවලක් සදහා බිම්මහලක් කුලියට
මාලඹේ යුවලක් සදහා බිම්මහලක් කුලියට
මාලඹේ යුවලක් සදහා බිම්මහලක් කුලියට
මාලඹේ යුවලක් සදහා බිම්මහලක් කුලියට
මාලඹේ යුවලක් සදහා බිම්මහලක් කුලියට
මාලඹේ යුවලක් සදහා බිම්මහලක් කුලියට
මාලඹේ යුවලක් සදහා බිම්මහලක් කුලියට
Rs40,000Per Month(Fixed)

Overview

  • Bedroom: 2
  • Bathroom: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size in perches: 6
  • House size (sqft): 1000
  • Address : 497/D,සුසිලාරාම පාර මාලඹේ
  • Features: Ground floor

Description

Translate »