විද්‍යාව පන්ති

  • January 15, 2023 9:57 pm
  • Piliyandala, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
Science_Tuition
Rs4,000per month(Fixed)

Overview

  • Tuition type : Private Lesson

Description

ඉන්දියාවේ Lovely Professional විශ්ව විද්‍යාලයේ B.Sc. උපාධිධාරී සහ කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයාවක් විසින් 6 සිට O/L දක්වා සිසුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් (Local Syllabus) කණ්ඩායම් විද්‍යාව පන්ති Online හරහා පවත්වයි. සෑම සිසුවෙකුටම විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඉදිරි විභාග පිළිබඳව ඔවුන් තුළ විශ්වාසයක් ඇති කරනු ඇත. පන්ති Online හරහා පවත්වනු ලැබේ. අමතන්න: ෂරිනි 0716473217

B.Sc. Graduate lady tutor from Lovely Professional University (India) & past pupil of Visakha Vidyalaya Colombo, conducts Online, Group Science classes in English medium (Local Syllabus) from Grade 6 up to O/L students. Special Individual attention will be given to each student and make them confident in the upcoming exams. Classes are conducted Online. Contact: Sharini on 0716473217

Features:

  • Online Science Tuition Classes
Translate »