පන්නිපිටිය පැලැන්වත්ත ඉඩමක් විකිණීමට

පන්නිපිටිය පැලැන්වත්ත ඉඩමක් විකිණීමට
පන්නිපිටිය පැලැන්වත්ත ඉඩමක් විකිණීමට
පන්නිපිටිය පැලැන්වත්ත ඉඩමක් විකිණීමට
පන්නිපිටිය පැලැන්වත්ත ඉඩමක් විකිණීමට
පන්නිපිටිය පැලැන්වත්ත ඉඩමක් විකිණීමට
පන්නිපිටිය පැලැන්වත්ත ඉඩමක් විකිණීමට
පන්නිපිටිය පැලැන්වත්ත ඉඩමක් විකිණීමට
පන්නිපිටිය පැලැන්වත්ත ඉඩමක් විකිණීමට
Rs7,700,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 6.00
  • Address : Nagaha Mw,Pelenwatte

Description

පන්නිපිටිය පැලැන්වත්තේන් අගනා නේවාසික ඉඩමක්.
🔰බිම් කොටසම ලක්ෂ 77යි.
🔰පිලියන්දල කොට්ටාව පාරට 200m.(296 බස් පාර)
🔰මහරගම නගරයට විනාඩි 5යි
🔰කොට්ටාව අධිවේගී පිවිසුම් මාර්ගයට විනාඩි 10යි.
🔰විදුලිය ,නලජලය ඇතුලු සියලුම පහසුකම් සමගින් අඩි 20 පාරට මුහුණලා පිහිටි ඉඩම.
📞 අමතන්න 0706990551
Translate »