පර්: 30 ක ඉඩම සහිත නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට

පර්: 30 ක ඉඩම සහිත නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට
Rs6,750,000(Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 5
  • Bathrooms: 2
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 15
  • House size (sqft): 3000
  • Address : Matara

Description

සංචාරක ව්‍යාපාරයකට වුවද සුදුසු
⛽🚑🚆🛺🍿🏦 සියල්ලම පයින් යනදුර walking distance to food city , Banks, Medical centres MOH,patrol shed,Bar,Railway Station, 2.5 km to southern Highway Inter change and more
Floor Area Over 3000sqft,
3×1000 L water tanks space
02 Bath Rooms,
05 Bed Rooms,
02 Pantries Upper And Lower,
Separate Kitchen Outside With Wood Stove( දර ලිප)
Separate Toilet Outside And Pit Ready.
05 Finishing Roof Already Finished,
Two Roof Remaining To Be Done As U Like ,
4 Balcony,
Large Verandah With Car Poach In Ground
30 Perches Land available.
Water And Electricity Ready
ඉඩම වටේට තාප්පය දැමීමට ගල්බැම්ම යොදා ඇත.
ඉහල මහලට සහ පහත මහලට වෙන වෙනම විදුලිය ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි තාප්පය සාදා ඇත.
නිවසේ ඉතිරි වැඩ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ලී සියල්ල ඇත .
උළුවහු ජනෙල් සඳහා කැටකාල, කොස් , මයික්‍රෝ , සහ ෆිනිෂින් කර JAT water base කරන ලද ලීද ඇත.

නිවසේ ඉතිරි වැඩ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ලී සියල්ල ඇත.
සැ යුඃ ~ පර්.225000/=+නිවස ඉදිකිරීම් වියදම් අය කරනු ලැබේ.
හදිසි මුදල් අවශ්‍යාවක් බැවින් ඉතා ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ.
වැඩි විස්තර සඳහා whatsapp 0752980 133 ට කථාකරන්න.

Translate »