අන්නාසි පැළ – Pineapple Plants

අන්නාසි පැළ – Pineapple Plants
Rs20(Negotiable)

Description

Description

අන්නාසි පැල – Pineapple Plants

අන්නාසි වගාවක් ආරම්භ කර ඔබත් ඉහල ආදායමක් ලබා ගන්න..

-පැලයක් රු.15යි

-අක්කරයකට පැල 5000යි

-දැනට පවතින පළතුරු වලින් වැඩිම ආදායමක් ලබා ගත හැකි බෝගය වන්නේ අන්නාසි වගාවයි..

-අක්කරයකින් අවුරුද්දකින් පසු ලක්ෂ 15ක ආදායමක් ලබා ගත හැකි වේ.

-ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට පැමිණ සිටුවා දෙනු ලැබේ.

-ඔබේ අස්වැන්න අප විසින් මිල දී ගනු ද ලැබේ

කාබනික වගාවෙන් පමණක් කරන බෝග පමණක් නැවත මිලදී ගනු ලැබේ.

-පිටරට යැවීම සඳහා 1kg ක් රු.180කට ආපසු මිලදී ගනු ලැබේ

-අපනයනය කිරීම සඳහා (Export) මිලදී ගනු ලැබේ. (පිටරට ඕඩර්ස්)

-ගිවිසුම් අත්සන් කර ගණුදෙනු සිදු කරනු ලබයි

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න…

සේවාවන් ලබා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය අය පමනක් අමතන්න. අනවශ්‍ය ඇමතුම් ලබා ගැනීමෙන් වලකින්න..

Translate »