බිම් කොටස් විකිණීමට බුලත්සින්හල මතුගම

බිම් කොටස් විකිණීමට බුලත්සින්හල මතුගම
Rs65,000Per Perch(Fixed)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 10
  • Address : බුලත්සින්හල මතුගම

Description

#සියලුම පහසුකම් සහිතයි

#බුලත්සින්හල නගරයට ඇවිදින දුරයි

#හොස්පිටල් එකට විනාඩි 3යි

#සියලුම නාගරික පහසුකම් ඇත

Translate »