බිම් කොටස් විකිණීමට – බුලත්සින්හල මතුගම

  • May 3, 2022 10:32 pm
  • Matugama, Kalutara
  • Property-Car-Electronic & other
fitted-G3UTEdRpk-transformed
Rs65,000Per Perch(Fixed)

Overview

  • Land Type : Residential
  • Size unit : Perches
  • Size in Perches : 10
  • Address : බුලත්සින්හල මතුගම

Description

#සියලුම පහසුකම් සහිතයි

#බුලත්සින්හල නගරයට ඇවිදින දුරයි

#හොස්පිටල් එකට විනාඩි 3යි

#සියලුම නාගරික පහසුකම් ඇත

Translate »