කුලියට දීමට ඇත හෝකන්දර හන්දියෙන්

  • September 13, 2022 9:33 pm
  • Kaduwela, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
කුලියට දීමට ඇත හෝකන්දර හන්දියෙන්
කුලියට දීමට ඇත හෝකන්දර හන්දියෙන්
කුලියට දීමට ඇත හෝකන්දර හන්දියෙන්
කුලියට දීමට ඇත හෝකන්දර හන්දියෙන්
කුලියට දීමට ඇත හෝකන්දර හන්දියෙන්
කුලියට දීමට ඇත හෝකන්දර හන්දියෙන්
Rs40,000per month(Fixed)

Overview

  • Property type: Shop
  • Size (sqft): 1000
  • Address : 205 හෝකන්දර දකුණ හෝකන්දර

Description

කුලියට දීමට ඇත
හෝකන්දර හන්දියෙන් ඔෆීස් එකක් සඳහා ස්ටොරුවක් සුදුසුයි ව.ආ 1000ක්

Translate »