කුලියට දීමට ඇත හෝකන්දර හන්දියෙන්

  • September 13, 2022 9:33 pm
  • Kaduwela, Colombo
  • Property-Car-Electronic & other
IMG_20220913_213239
IMG_20220913_213456
IMG_20220913_213434
Rs40,000per month(Fixed)

Overview

  • Property type : Shop
  • Size (sqft) : 1000
  • Address : 205 හෝකන්දර දකුණ හෝකන්දර

Description

කුලියට දීමට ඇත
හෝකන්දර හන්දියෙන් ඔෆීස් එකක් සඳහා ස්ටොරුවක් සුදුසුයි ව.ආ 1000ක්

Translate »