කඩ කාමරයක් විකිනීමට අනුරාධපුර

කඩ කාමරයක් විකිනීමට අනුරාධපුර
කඩ කාමරයක් විකිනීමට අනුරාධපුර
කඩ කාමරයක් විකිනීමට අනුරාධපුර
කඩ කාමරයක් විකිනීමට අනුරාධපුර
Rs3,000,000Total (Negotiable)

Overview

  • Property type: Building
  • Size (sqft): 252
  • Address : no 6 , public market ,jaffna junction , anuradapura

Description

අනුරාදපුර යාපනය හන්දිය ඉන්දන පිරවුම් හල් දෙක අසල ඇත, විකුනනු ලැබේ

Translate »