සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
Rs500(Fixed)

Overview

  • Tuition type: Private Lesson

Description

  • ගම්පහ ප්‍රද‌ේශය‌ේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක ස‌ේවය කරන රඡය‌ේ ගුරුවරියක් විසින් ‌‌ම‌ෙහ‌ෙයවනු ලබයි.
  • on line  zoom මාධ්‍ය ඔස්ස‌ේ පමණි.
  • සම්බන්ධ වීමට whattsapp පණිවිඩයක් ලබා ද‌ෙන්න.
  • අනූෂා දිල්රැක්ෂි.
  • BA (sp) MA (ug)
Translate »