තෙමහල් නිවාස සංකීර්ණය – කරාපිටිය

  • May 8, 2022 2:05 pm
  • Galle City, Galle
  • Property-Car-Electronic & other
fitted-J8Og_Cr0o-transformed-Copy
fitted-sRGVZrS9e-transformed
fitted-ncyJDsQFq-transformed
fitted-ZWzvpGtbY-transformed
fitted-EEjs5BzNz-transformed
Rs35,000,000(Negotiable)

Overview

  • Property type : Building
  • Size (sqft) : 4000
  • Address : Karapitiya - Galle

Description

✅ 3 story building |10.4 perches | 4000 square feet | ✅ There are 3 houses with separate entrances ⭕ Ground floor | 02 Bedrooms – 02 Bathrooms – Living Room – Pantry ⭕ First Floor | 03 Rooms – 02 Bathrooms – Living Room – Pantry – Veranda ⭕ Second floor | 03 Rooms – 02 Bathrooms – Living Room – Pantry – Veranda ✅ Fully tiled. | surround wall wall and gate. | The yard is occupied by an interlock. | Respectable social environment ✅ 500m to Karapitiya Teaching Hospital & Medical Faculty | 300m to New Maternity Hospital ✅ There are 02 access roads to the house. | ⭕ 50 meters to Kalegana – Karapitiya road ⭕ 150 meters to Karapitiya – Beligaha road. ✅ 03 houses are more suitable for lease or Hostel ⭕ A great investment with very fast rising prices. ⭕ Expected price is 325 lakhs ( Price is negotiable after inspection ) ⭕ නිවාස 03 කින් යුත් තෙමහල් නිවාස සංකීර්ණය ✅ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල | . පර්චස් 10.4 යි | වර්ග අඩි 4000 යි | ✅ වෙන්වූ ප්‍රවේශ සහිතව නිවාස 3 ක් ලෙස ඇත ⭕බිම් මහල | කාමර 02 -නාන කාමර 02 – සාලය – පැන්ට්‍රිය ⭕පළමු මහල | කාමර 03 – නාන කාමර 02 – සාලය -පැන්ට්‍රිය – කොරිඩෝව ⭕දෙවනමහල | කාමර 03 – නාන කාමර 02 – සාලය-පැන්ට්‍රිය – කොරිඩෝව ✅ සම්පූර්ණයෙන් tile කර ඇත. | වට තාප්පය සහ ගේට්ටුව. | මිදුල interlock අල්ලා ඇත. | වැදගත් සමාජ වට පිටාව ✅ කරාපිටිය ශික්ශන රෝහලට,වෛද්‍ය පීඨයට සහ නව මාතෲ රෝහලට 500 මීටර් ආසන්නයේ ඇත. ✅ නිවසට පිවිසුම් මාර්ග 02 ක් ඇත. | ⭕ කලේගාන – කරාපිටිය පාරට මීටර් 50 යි ⭕ කරාපිටිය – බෙලිගහ පාරට මීටර් 150 යි. ✅ නිවාස 03 බදු දීම සදහා හෝ නේවාසිකාරයකට වඩාත් යෝග්‍යයි. ⭕ ඉතා වේගයෙන් මිල ඉහල යන කදිම ආයෝජනයකි. ⭕ අපේක්ෂිත මිල ලක්ෂ 350 යි ( පරීක්ෂාවෙන් පසු මිළ සාකච්ඡා කල හැක)

Translate »